S.NO NAME

DESIGNATION

1 Dr. R. Muralidharan Principal
2 Dr. S. Girija University Nominee
3 Mr. S. Dhinakaran COE
4 Mr. D. Raj Balaji Deputy COE
5 Dr. A. K.Nalina HOD – English
6 Mr. K. Sargurunathan HOD – Maths
7 Ms. D. Umamaheswari HOD i/c – Physics
8 Dr. G. Sajeeth Kumar HOD – Psychology
9 Dr. C. Kanagaraj Asst. Prof. Biotechnology
10 Dr. P. Srinivasan Asst. Prof. Microbiology
11 Mr. A. Uthiramoorthy HOD -BCA
12 Mr. S. Raja HOD – CT
13 Dr. Vaidehi Priyal Asst. Prof.  CDF
14 Mr. V. Sathishanandan HOD – Viscom
15 Mrs. T. M. Hemalatha HOD- Commerce
16 Dr. T. Hemalatha HOD – Management-UG
17 Dr. S. Subhashini HOD – Management-PG